Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken, of gaat bestellen bij FormFutura BV (hierna FormFutura). Wij willen dat u tevreden bent met onze producten en service en begrijpen de voorwaarden die u invoert bij het gebruik van deze website.

1. Informatie over Formfutura

FormFutura BV is in Nederland geregistreerd onder inschrijvingsnummer 69099502 van de Kamer van Koophandel. Onze kantoor is gevestigd op Tarweweg 3, 6534 AM Nijmegen, Nederland. Onze website www.formfutura.com (en gelinkte sites .nl, .eu, .de, .net, .be, .org, .co.uk) is een site die wordt beheerd door FormFutura.

2. Acceptatie

Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u deze voorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

3. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en andere overeenkomsten met Formfutura. Het accepteren van een aanbieding en/of het plaatsen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

4. Overeenkomsten

De aanbiedingen van www.formfutura.com (en gekoppelde sites .nl, .eu, .de, .net, .be, .org, .co.uk) vormen een niet-bindende uitnodiging aan klanten om goederen van de website te bestellen. Door de gewenste goederen via deze website of schriftelijk te bestellen, doet de klant een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

5. Wijzigingen aan onze website

Wij streven ernaar onze website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud te allen tijde wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze website kan op elk moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht dit materiaal bij te werken.

6. Prijzen

De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De op de website vermelde verzendkosten (rubriek “Verzending”) hebben betrekking op verzendingen binnen de aangegeven geografische zones.

FormFutura behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. De prijzen bij het plaatsen van een bestelling gelden gedurende het gehele koopproces. Op momenten dat software of menselijke fouten (zoals type- of drukfouten) bijvoorbeeld producten met een duidelijk foutieve prijs vermelden, behoudt Formfutura zich het recht voor de bestelling te annuleren. In geval van annulering zullen kennisgevingen worden gedaan. Foutieve prijzen zijn niet juridisch bindend.

7. Betalingen

Wat betekent dit in de praktijk? Wij zijn verplicht om uw gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, wanneer deze periode is verstreken worden uw gegevens verwijderd. Deze voorwaarden zijn:

iDeal

Paypal

Master Card

Visa Card

American Express

Mister Cash

Sofort Banking

Bank Transfer

8. Producten, inhoud en specificaties

Alle kenmerken, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op de website, www.formfutura.com (en gelinkte sites .nl, .eu, .de, .net, .be, .org, .co.uk), kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Snijlengten, gewichten, maten en soortgelijke beschrijvingen zijn bij benadering en worden slechts verstrekt voor uw gemak en ter schatting.

Formfutura doet alle redelijke inspanningen om de kenmerken van onze producten, met inbegrip van de toepasselijke kleuren, nauwkeurig weer te geven. De werkelijke kleur die een klant ziet, kan echter variëren afhankelijk van de computer of het mobiele apparaat waarmee de klant deze website bekijkt. Formfutura kan niet garanderen dat een computer of mobiel apparaat dergelijke kleuren nauwkeurig weergeeft.

De vermelding van producten of diensten op deze website op een bepaald tijdstip impliceert of garandeert niet dat deze producten of diensten op elk tijdstip beschikbaar zullen zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich vertrouwd te maken met en te voldoen aan alle toepasselijke lokale en internationale wetten (inclusief minimumleeftijdsvereisten) met betrekking tot het bezit, het gebruik en de verkoop van elk artikel dat van deze website is gekocht. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant ermee akkoord dat de bestelde producten alleen op een wettige manier worden gebruikt.

De op deze website aangeboden producten zijn uitsluitend bedoeld voor 3D printen. FormFutura neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade ontstaan door verkeerd gebruik van onze materialen voor andere doeleinden dan 3D printen.

9. Beperkingen van de verzending

Wanneer een bestelling wordt geplaatst, wordt deze verzonden naar een door de koper aangewezen adres, voor zover dat verzendadres in overeenstemming is met de verzendbeperkingen op deze de website www.formfutura.com (en gelinkte sites .nl, .eu, .de, .net, .be, .org, .co.uk) of anderszins vooraf schriftelijk overeengekomen tussen Formfutura en de koper. Alle aankopen bij Formfutura gebeuren volgens een verzendingscontract. Bijgevolg gaan het risico van verlies en de eigendom van bij Formfutura gekochte artikelen over op de klant bij de levering van de artikelen aan de vervoerder.

Formfutura streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te verzenden, maar wij kunnen geen leverings- of verzendingsdata garanderen. De levertijd is niet bindend, hoewel wij wel proberen een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van de levertijd te geven. Voorwaarde voor elke verzending is dat Formfutura tijdig en correct een volledig verzendadres verstrekt. Formfutura is niet verantwoordelijk voor vertragingen of verlies als gevolg van verzendingen naar onjuiste of ongeldige adressen.

De levering geschiedt tegen verzendkosten. De exacte kosten van verzending worden afzonderlijk in de bestelling vermeld. Klanten zijn verantwoordelijk om contact met ons op te nemen om een claim voor beschadigde en/of verloren zendingen in te dienen. Voor internationale bestellingen zijn klanten verantwoordelijk voor alle tarieven, belastingen, vergoedingen, BTW, rechten die bij ontvangst verschuldigd zijn.

10. Retourneren van gekochte artikelen

Via onze website proberen wij de klant de beste informatie te geven over onze producten. Als een product niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, kan het onder bepaalde voorwaarden worden teruggestuurd.

Producten die verwerkt zijn: afgezaagde lengtes enz. kunnen niet geretourneerd worden. Standaardartikelen in standaardmaten kunnen worden geretourneerd.

Formfutura aanvaardt retourzendingen voor alle standaardartikelen die niet zijn aangetast (waarbij “niet aangetast” betekent dat de aankoop nooit is gebruikt of anderszins is gewijzigd) binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen. Na die tijd worden alle verkopen als definitief beschouwd. Formfutura kan geen producten terugnemen die op enigerlei wijze zijn gebruikt. De producten worden teruggestuurd op kosten en risico van de klant, tenzij de geleverde goederen niet overeenstemmen met de bestelde goederen.

11. Douane en belastingen

Formfutura is onderworpen aan de BTW-wetgeving van de Europese Unie. De standaard toegepaste regel is 21% BTW. Uitzonderingen zijn: Als u een klant buiten de Europese Unie bent, dan is de BTW 0%; Als u een bedrijf binnen de Europese Unie vertegenwoordigt. Laat ons in dat geval uw BTW-nummer weten, de BTW is dan 0%.

12. Nauwkeurigheid van de informatie

Formfutura tracht ervoor te zorgen dat de op de website weergegeven informatie volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op de website af en toe onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Formfutura staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op de website. Zo kunnen producten die op deze website staan (tijdelijk) niet leverbaar zijn, andere kenmerken hebben dan vermeld, of een andere prijs hebben dan op deze website staat. Bovendien kan Formfutura informatie over prijs en beschikbaarheid zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Hoewel het onze gewoonte is om bestellingen per e-mail te bevestigen, houdt de ontvangst van een orderbevestiging per e-mail niet in dat wij een bestelling aanvaarden of een aanbod tot verkoop van een product of dienst bevestigen. Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de bestelde hoeveelheid van een product of dienst te beperken en/of de dienstverlening aan een klant te weigeren. Wij kunnen ook vragen om verificatie van informatie voorafgaand aan de aanvaarding en/of verzending van een bestelling.

13. Links van derden

Waar www.formfutura.com (en gelinkte sites .nl, .eu, .de, .net, .be, .org, .co.uk) links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend voor het gemak van de klant ter beschikking gesteld. Waar www.formfutura.com (en gelinkte sites .nl, .eu, .de, .net, .be, .org, .co.uk) links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend voor het gemak van de klant ter beschikking gesteld.

Als u besluit andere websites te bezoeken die aan of van deze website zijn gekoppeld, doet u dat volledig op eigen risico.

Wanneer u een site via onze website bezoekt, raden wij u aan hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te controleren om er zeker van te zijn dat deze worden nageleefd en om te bepalen hoe zij uw informatie kunnen gebruiken.

14. Ongepast gebruik en overtredingen

Het is niet toegestaan deze website te misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, te introduceren. U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Als u deze bepaling overtreedt, pleegt u een strafbaar feit op grond van de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke inbreuk melden aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk komt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk te vervallen.

Formfutura is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service attack, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of van het downloaden van enig materiaal dat op deze site of op een daaraan gekoppelde website is geplaatst.

15. Gebruikersinformatie

Formfutura zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid. Door onze website te gebruiken stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens nauwkeurig en actueel zijn.

Dit betekent dat, met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie, die onderworpen is aan ons Privacybeleid, alle materiaal, informatie, suggesties, ideeën, concepten, knowhow, technieken, vragen, opmerkingen of andere communicatie die u op enigerlei wijze bijdraagt aan of plaatst op deze website als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten wordt beschouwd. Formfutura mag alle of alle bijgedragen communicatie gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief, zonder beperking, reproductie, transmissie, openbaarmaking, publicatie, uitzending, ontwikkeling, productie en/of marketing op welke manier dan ook voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. Formfutura is niet verplicht gebruikersinformatie te gebruiken, te retourneren, te herzien of erop te reageren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke gebruikersinformatie, al dan niet voortvloeiend uit de wetgeving inzake auteursrecht, smaad, privacy, obsceniteit of anderszins. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment alle gebruikersinformatie te verwijderen.

16. Privacybeleid

Niet-openbaarmaking aan derden

FormFutura zal geen persoonlijke informatie, zoals namen, contactgegevens of adresgegevens, die door klanten aan ons zijn verstrekt, verkopen, doorgeven of uitwisselen aan derden. Wij kunnen statistieken verzamelen over het gebruik van onze webwinkel, zoals verkeerspatronen en gerelateerde site-informatie, maar deze informatie zal geen persoonlijke identificatiegegevens bevatten.

Beveiliging van uw gegevens

Wij volgen strikte veiligheidsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie die u ons hebt gegeven. Dit is om ongeoorloofde toegang tot of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

E-mail & Nieuwsbrief

FormFutura stuurt u alleen e-mails als u om meer informatie vraagt. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief worden uw persoonlijke gegevens en e-mailadres niet verkocht, geruild of op enigerlei wijze gedeeld met derden. Persoonlijke informatie wordt privé gehouden, en uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u de door u gevraagde nieuwsbrieven te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief.

17. On-line privacy van kinderen

Formfutura erkent het bijzondere belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van kinderen. In overeenstemming met de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) verzamelen wij niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Indien een gebruiker een aankoop doet op www.formfutura.com (of gelinkte sites .nl, .eu, .de, .net, .be, .org, .co.uk), verklaart de gebruiker aan ons dat hij meerderjarig is. Als een kind www.formfutura.com (of gelinkte sites .nl, .eu, .de, .net, .be, .org, .co.uk) persoonlijk identificeerbare informatie heeft verstrekt, vragen wij dat een ouder of voogd onmiddellijk contact met ons opneemt en zullen wij alle informatie over het kind uit onze bestanden verwijderen.

18. Beperking van aansprakelijkheid

FormFutura is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor schade aan, of virussen of malware die uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren, veroorzaakt door of voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van of bladeren op deze website, of het downloaden van informatie of materiaal van deze website.

In geen geval zal FormFutura of een van haar respectievelijke directeuren of aandeelhouders, noch een partij die betrokken is bij de creatie, productie of transmissie van deze website, aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor enige indirecte, speciale, punitieve, incidentele of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) als gevolg van het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze website, websites die aan deze website gekoppeld zijn, of het materiaal, de informatie of de diensten die op een of meer van deze websites staan, ongeacht of dit gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad of een andere wettelijke theorie en of u al dan niet op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

De bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor zover de wet dit verbiedt. Raadpleeg uw plaatselijke wetgeving voor dergelijke verboden. In het geval van een probleem met deze website of enige inhoud, stemt u als gebruiker ermee in dat uw enige remedie is deze website niet langer te gebruiken. In geval van een probleem met de producten of diensten die u op of via deze website hebt gekocht, gaat u ermee akkoord dat uw enige verhaalsmogelijkheid, indien van toepassing, bij de fabrikant van dergelijke producten of leverancier van dergelijke diensten is, in overeenstemming met de garantie van die fabrikant of leverancier, of om een retourzending en terugbetaling voor dergelijke producten of diensten te vragen in overeenstemming met het retour- en terugbetalingsbeleid dat op deze website is geplaatst.

19. Beëindiging

FormFutura BV is in Nederland geregistreerd onder inschrijvingsnummer 69099502 van de Kamer van Koophandel. Onze kantoor is gevestigd op Tarweweg 3, 6534 AM Nijmegen, Nederland. Onze website www.formfutura.com (en gelinkte sites .nl, .eu, .de, .net, .be, .org, .co.uk) is een site die wordt beheerd door FormFutura.

20. Herziening van de voorwaarden

U of FormFutura kan uw account of uw gebruik van deze website te allen tijde en om welke reden dan ook verbieden of beëindigen. U bent persoonlijk aansprakelijk voor alle bestellingen of kosten die vóór de beëindiging van uw account zijn gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om deze website of enig aspect daarvan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

21. Copyright

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, foto’s, grafieken, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audio/videoclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software is eigendom van FormFutura of zijn inhoudsleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten.

Niets van deze website mag worden gekopieerd, gereproduceerd, verveelvoudigd, verkocht, doorverkocht, bezocht, opgeslagen, verspreid of anderszins geëxploiteerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FormFutura.

22. Jurisdictie en rechtskeuze

Deze Algemene Voorwaarden – en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden of hun onderwerp of vorming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) – worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de beginselen van wetsconflicten.

Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

23. Uw gedachten

Als u zich zorgen maakt over onze producten of diensten die op onze website staan, laat het ons dan weten via info@formfutura.com. De klant is koning en wij willen dat u gelukkig bent, dus we hebben een gemeenschappelijk belang.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Shop
0 Wishlist
0 items Cart
My account